Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Teks Cerita Wayang Pandhawa Lima dalam Bahasa Jawa dan Terjemahannya

Teks Cerita Wayang Pandhawa Lima dalam Bahasa Jawa dan Terjemahannya


Pandhawa Lima

    Pandhawa Lima iku putrane Prabu Pandu Dewanata Ratu ing Ngastina. Prabu Pandu Dewanata Kagungan garwa loro, yaiku Dewi Kunthi lan Dewi Madrim. Prabu Pandu lan Dewi Kunthi kagungan putra telu, yaiku Puntadewa (Yudistira), Werkudara (Bratasena), lan Janaka (Permadi). Prabu Pandu karo Dewi Madrim kagungan putra kembar, yaiku Nakula (R. Pingten) lan Sadewa (R. Tangsen)

    Nalika Pandhawa Lima esih padha cilik, Prabu Pandu lan Dewi Madrim seda. Para Pandhawa banjur diopeni dening Dewi Kunthi. Dewi Kunthi iku watake sabar, jujur, adil, welas asih marang sapadha-padha. Dadi senajan Nakula lan Sadewa iku mung anak kuwalon, nanging sakarone diopeni kaya putrane dewek lan ora dibedaake.

1. Puntadewa  


Prabu Puntadewa utawi Yudhistira yaiku putra pambarepe Pandhawa. Bareng diwasa, Puntadewa dadi ratu ing Ngamarta. Puntadewa misuwur duwe getih putih, tegese duweni watak sabar banget. Prabu Puntadewa ora bisa nesu lan ora bisa perang.

    Puntadewa duweni pusaka kang wujud kitab, jenenge Jamus Kalimasada. Kesaktenan pusaka iku kanggo ngreksa katentreman lan keslametan negara lan seisine.

   Garwane Prabu Puntadewa jenege Dewi Drupadi. Prabu Puntadewa lan Dewi Drupadi kagungan putra kaang aran Raden Pancala.


2. Werkudara   


    Putra nomer loro Pandhawa Lima yaiku Raden Werkudara utawa Bima. Werkudara nduweni awak kang gedhe, gagah, lan gagah prakosa. Raden Werkudara dadi satriya ing Jodhipati (Njadipati) utawa tunggul Pamenang. 

    Dheweke uga dikenal jujur ​​lan lugas kanggo njunjung bebener lan keadilan. Jeneng liyane Raden Werkudara yaiku Raden Bima, Raden Bratasena, Raden Bayusutha, lan Gundawastraatmaja. Pusaka unggulanipun inggih menika Paku Pancanaka, Gada Rujakpolo, lan Gada Lambitamuka. 

    Garwane Raden Werkudara jenenge Dewi Nagagini, Dewi Arimbi, lan Dewi Urangayu. Saka bebrayan mau banjur dikaruniai putra kang asma Raden Antareja, Raden Gatotkaca, lan Raden Antasena. 


3. Arjuna


   Putra panengahe Pandhawa Lima yaiku Raden Arjuna (satriya ing Madukara). Raden Arjuna kondang amargi Gagah, arupa bagus lan pinter manah. Jeneng liyane Raden Arjuna yaiku Radèn Janaka, Radèn Premadi, Radèn Pamade, Radèn Dananjaya, lan Radèn Pandhutanaya. 

    Raden Arjuna misuwur kathah garwa ingkang ayu-ayu, yaiku Dewi Wara Sembadra, Wara Srikandi, Dewi Larasati, Batari Supraba, Batari Dresanala, Dewi Sulastri, Dewi Ulupi, Dewi Purnamasidi, Dewi Gandakusuma, lan Dewi Manohara. 

    Raden Arjuna misuwur kasekten lan pikantuk pusaka saking para dewa. Pusaka kang misuwur yaiku keris Pulanggeni, panah Pasopati (lakon Begawan Mintaraga), lan panah Sarotama. Para Dewa uga maringi peparing (wahyu) kayata Wahyu Makutharama lan Wahyu Tohjali. Sanadyan mung bisa ngrebut warangka pusaka (warangka) kang aran Kontajayawindanu saka tangane Raden Suryaatmaja, cukup Raden Arjuna ngethok tali puser ponakane (Raden Gatotkaca) nalika lair. 

    Nalika perang Baratayudha, Raden Arjuna dadi senopati (panglima perang) sing kuwat banget sing bisa mateni akeh Korawa kalebu Prabu Karna, lawan senopati sing uga adhine Pandhawa amarga ibune padha karo ibune Arjuna. Sadurunge krama karo bapake Arjuna, Dewi Kunti wis duwe anak lanang saka hubungane karo Batara Surya. Ananging proses lairipun Karna mboten limrah amargi saking kupingipun Dewi Kunti tetep prawan ngantos krama kaliyan manungsa, putra-putrinipun Raden Arjuna inggih menika Raden Abimanyu, Raden Irawan, Raden Wisanggeni, Bambang Irawan, Raden Bratalaras, Bambang Manonmanonton, Bambang Priambada, Dewi Pregiwa, Dewi Pregiwati.


4. Nakula


    Ing keluarga Pandhawa ana loro sedulur kembar sing wujude wayang padha persis, yaiku Nakula lan Sadewa. Raden Nakula iku satriya saka tanah Sawo Jajar. Nduweni jeneng liya Tripala utawa Raden Pinten. Garwane jenenge Dewi Soka. Pasangan iki duwe anak jenenge Dewi Pramati lan Bambang Pramusinta. 


5. Sadewa


    Raden Sadewa iku sedulur kembar Raden Nakula. Kekarone putrane Prabu Pandhudewanata & Dewi Madrim. Nalika isih cilik, dheweke diparingi jejuluk Raden Darmaganti utawa Raden Tangsen. Kuwasa utawa dadi satriya ing tlatah Wukir Ratawu. Dheweke duwe garwa jenenge Dewi Padapa. Saka bebrayan mau banjur dikaruniai putra, yaiku Raden Sabekti & Raden Dewakusuma. Ing lakon pewayangan Sudamala dicritakake yen Raden Sadewa nduweni peran kanggo mbalekake Batari Durga (ratu para demit) menyang wujud asline minangka bidadari ayu Dewi Uma.


Cerita diatas merupakan cerita Wyang Pandhawa Lima yang menggunakan bahasa jawa dialek jawa ngoko. untuk arti dalam bahasa Indonesia kurang lebih sebagai berikut

Pandhawa Lima

    Pandawa Lima adalah anak (keturunan) dari Prabu Pandu Dewanata Ratu di Ngastina. Prabu Pandu Dewanata memiliki dua istri, Dewi Kunthi dan Dewi Madrim. Prabu Pandu dan Dewi Kunthi memiliki tiga orang putra, yaitu Puntadewa (Yudistira), Werkudara (Bratasena), dan Janaka (Permadi). Prabu Pandu dan Dewi Madrim memiliki anak kembar yaitu Nakula (R. Pingten) dan Sadewa (R. Tangsen)

    Ketika Pandawa Lima masih muda, Prabu Pandu dan Dewi Madrim meninggal. Pandawa kemudian diasuh oleh Dewi Kunthi. Dewi Kunthi sabar, jujur, adil, penyayang terhadap orang lain. Jadi meskipun Nakula dan Sadewa hanyalah anak tiri, namun keduanya diperlakukan seperti anak sendiri dan tidak dibedakan.

1. Puntadewa

    Raja Puntadewa atau Yudistira adalah putra pertama Pandawa Lima. Setelah dewasa, Puntadewa menjadi ratu Ngamarta. Puntadewa terkenal memiliki darah putih, artinya ia memiliki karakter yang sangat sabar. Raja Puntadewa tidak bisa marah dan tidak bisa perang.

    Puntadewa memiliki warisan berupa kitab yang diberi judul Jamus Kalimasada. Kekuatan warisan adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan negara dan seisinya.

   Istri Raja Puntadewa bernama Dewi Drupadi. Raja Puntadewa dan Dewi Drupadi memiliki seorang putra bernama Raden Pancala.

2. Werkudara

    Putra kedua Pandawa Lima adalah Raden Werkudara atau Bima. Werkudara memiliki tubuh yang besar, kuat, dan bertenaga. Raden Werkudara menjadi ksatria di Jodhipati (Njadipati) atau tunggul Pemenang.

    Ia juga dikenal jujur ​​dan lugas dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Nama lain dari Raden Werkudara adalah Raden Bima, Raden Bratasena, Raden Bayusutha, dan Gundawastraatmaja. Warisannya yang luar biasa adalah Paku Pancanaka, Gada Rujakpolo, dan Gada Lambitamuka.

    Istri Raden Werkudara bernama Dewi Nagagini, Dewi Arimbi, dan Dewi Urangayu. Dari pernikahan tersebut ia dikaruniai seorang putra bernama Raden Antareja, Raden Gatotkaca, dan Raden Antasena

3. Arjuna

    Putra tengah Pandawa Lima adalah Raden Arjuna (seorang ksatria Madukara). Raden Arjuna dikenal karena keberaniannya, ketampanannya, dan mahir memanah. Nama lain dari Raden Arjuna adalah Raden Janaka, Raden Premadi, Raden Pamade, Raden Dananjaya, dan Raden Pandhutanaya.

    Raden Arjuna terkenal dengan banyak istrinya yang cantik-cantik, yaitu Dewi Wara Sembadra, Wara Srikandi, Dewi Larasati, Batari Supraba, Batari Dresanala, Dewi Sulastri, Dewi Ulupi, Dewi Purnamasidi, Dewi Gandakusuma, dan Dewi Manohara.

    Raden Arjuna terkenal dengan kesaktiannya dan diwarisi dari para dewa. Pusaka yang terkenal adalah keris Pulanggeni, panah Pasopati (diperankan oleh Begawan Mintaraga), dan panah Sarotama. Para Dewa juga memberikan hadiah (wahyu) seperti Wahyu Makutharama dan Wahyu Tohjali. Meski hanya mampu merebut warangka (warangka) warisan yang disebut Kontajayawindanu dari tangan Raden Suryaatmaja, namun cukup bagi Raden Arjuna untuk memotong tali pusar keponakannya (Raden Gatotkaca) saat lahir.

    Selama pertempuran Baratayudha, Raden Arjuna menjadi senopati (panglima perang) yang sangat sakti yang bisa membunuh banyak Korawa termasuk Raja Karna, lawan senopati yang juga saudara Pandawa karena ibunya sama dengan ibu Arjuna. Sebelum menikah dengan ayah Arjuna, Dewi Kunti telah memiliki seorang putra dari hubungannya dengan Batara Surya. Namun proses kelahiran Karna tidak normal karena dari telinga Dewi Kunti tetap perawan sampai menikah dengan manusia, putra-putra Raden Arjuna adalah Raden Abimanyu, Raden Irawan, Raden Wisanggeni, Bambang Irawan, Raden Bratalaras, Bambang Manonmanonton, Bambang Priambada , Dewi Pregiwa, Dewi Pregiwati.

4. Nakula

    Dalam keluarga Pandawa terdapat dua saudara kembar yang merupakan tokoh yang sama persis, yaitu Nakula dan Sadewa. Raden Nakula adalah seorang ksatria dari negeri Sawo Jajar. Memiliki nama lain Tripala atau Raden Pinten. Nama istrinya adalah Dewi Soka. Pasangan ini memiliki anak bernama Dewi Pramati dan Bambang Pramusinta. 

5. Sadewa

    Raden Sadewa adalah saudara kembar dari Raden Nakula. Keduanya adalah putra dari Prabu Pandhudewanata & Dewi Madrim. Sebagai seorang anak, ia diberi julukan Raden Darmaganti atau Raden Tangsen. Kekuasaan atau menjadi ksatria di daerah Wukir Ratawu. Ia memiliki seorang istri bernama Dewi Padapa. Dari pasangan tersebut dikaruniai seorang putra, yaitu Raden Sabekti & Raden Dewakusuma. Dalam lakon wayang Sudamala diceritakan bahwa Raden Sadewa memiliki peran untuk mengembalikan Batari Durga (ratu setan) ke wujud aslinya sebagai bidadari cantik Dewi Uma.


Posting Komentar untuk "Teks Cerita Wayang Pandhawa Lima dalam Bahasa Jawa dan Terjemahannya"